V prešovskej mestskej časti Nižná Šebastová vzniklo nové dopravné napojenie

V letných mesiacoch zrealizovali kolegovia z EUROVIA SK dopravné napojenie k plánovanému areálu CT Park Prešov Nižná Šebastová.

Projekt pozostavával z výstavby úrovňovej stykovej križovatky na ceste I/18 s účelovou komunikáciou. Jeho súčasťou boli aj prekládky optických vedení, preložka vodovodu, nová cestná svetelná signalizácia, verejné osvetlenie, betónové zvodidlá a oceľové zvodidlá, ktoré prispejú k vyššej bezpečnosti na tomto dopravne vyťaženom úseku.

V priebehu výstavby sa pristúpilo k zmene projektu a projektované výmeny podložia boli zamenené za technológiu zemnej stabilizácie,  čím došlo k optimalizácii celého projektu z časového aj finančného hľadiska.

Základné informácie:

Názov stavby:  CT Park Prešov Nižná Šebastová, dopravné napojenie

Objednávateľ: CTP Invest SK

Zhotoviteľ: EUROVIA SK

Obdobie výstavby: 06 -08/22